10-60-10+TE Lân Tạo Mầm

Công dụng chính Tạo mầm hoa trên hầu hêt cây ăn trái.

Xử lý ra hoa nghịch vụ

Quy cách 500 mg
Thành phần NPK 10-60-10 + TE (Bo, Cu, Zn, Mo….)
Liều dùng 1-2g /1lít tùy loại cây trồng và mùa vụ
Nhà sản xuất: KIM NONG GOLDSTAR